Régiók
Események
2024. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Magyarság az Információs Társadalomért Testület Stratégiai Irányító Bizottsága

Szervezeti és működési szabályzata


I. A Magyarság az Információs Társadalomért Testület Stratégiai Irányító Bizottság rendeltetése


2003. november 14-én, Nagyváradon az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (a továbbiakban: IHM), a Külügyminisztérium, a Határon Túli Magyarok Hivatala és a határon túli magyar szervezetek tagjai megvitatták a magyarság információs társadalomba történő bekapcsolódásának koncepcióját (Nagyváradi Célok), a végrehajtás folyamatos áttekintése céljából megalakították a Magyarság az Információs Társadalomért Testületet (a továbbiakban Ma ITT) A végrehajtás operatív testülete a Stratégiai Irányító Bizottság (továbbiakban: Bizottság). A Bizottságban a közös stratégiáról, a programokról és a pályázati kiírásokról, támogatásokról születnek döntések.
A 2003. novemberében elfogadott Nagyváradi Célok alapkoncepció és a 2005. szeptember 19-én jóváhagyott Budapesti Nyilatkozat, valamint az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés b) pontja és a 9.§ c) pontja alapján létrehozott Stratégiai Irányító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) rendeltetése az IHM és a határon túli magyarok együttműködésének koordinálása, az informatikai területet érintő igények, érdekek közvetítése, az együttműködési lehetőségek felmérése. Mindezen feladatokat a GKM jodutódja, a Miniszterelnöki Hivatal látja el.

II. A Bizottság jogállása és jogköreA Bizottság a határon túli magyarságot érintő információs társadalommal kapcsolatos ügyekben döntés-előkészítő, döntéseket hozó, tanácsadó, javaslattevő, véleményező, a munkaközi kapcsolatokat segítő testület. Szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) maga fogadja el.

III. A Bizottság feladatai1.Közreműködik a Ma ITT tevékenységi körébe tartozó ügyekben, így különösen
-az információs társadalommal kapcsolatos tájékoztatási politika kialakításában,
-az állampolgárok széleskörű tájékoztatásában,
-a digitális média elterjedésének elősegítésében,
-a határon túli magyarság vonatkozásában az információs társadalommal kapcsolatos jogszabályok, a civil szféra szereplőinek önszabályozását segítő jogszabályokkal kapcsolatos véleményezésben,
-a szórványban élő magyar kisebbség információs társadalomhoz való bekapcsolásának elősegítésében,
-határon túli magyar fiatalok számára informatikai programok kialakításában,
-a Kárpát-medencei és a nyugati magyarság kultúrájának, anyanyelvének megőrzésének elősegítésében.

2.Javaslatokat dolgoz ki
-az emberi, állampolgári, kisebbségi és nyelvi jogok elektronikus úton történő gyakorlásának módozataira,
-a digitális írástudás elterjesztésének lehetőségeire,
-a hazai és határon túli magyar internetes és digitális tartalom növelésének biztosítására,
-adott ország informatikáért és hírközlésért felelős kormányzati szervek közös programba való bevonására,
-a Magyarországon élő nemzeti kisebbségekkel való közös programok kidolgozására,
-rövid-, közép- és hosszú távú programok kidolgozására a magyarság modernizációs stratégiája vonatkozásában.

3.Véleményt nyilvánít, javaslatokat készít és dönt:
-az informatikai és hírközlési célú határon túli támogatások pályázati céljairól és feltételeiről, valamint elbírálási szempontjairól, továbbá az információs társadalommal összefüggő kormányzati stratégiáról,
-a stratégia megvalósítását szolgáló intézkedési tervekről,
-az információs társadalom kialakítását érintő ágazati szabályozásról,
-az elektronikus úton terjesztett közérdekű adatok társadalmi elérhetőségére és felhasználására vonatkozó szabályozás tervezeteiről.

4.Tagjai részt vesznek
-meghívás alapján az információs társadalommal összefüggő magyarországi szakmai tanácskozásokon, nemzetközi fórumokon.

5.Munkacsoportokat hozhat létre
-meghatározott feladatok elvégzésére,
-egyes feladatainak ellátása céljából szakmai anyagok elkészítésére.

IV.A Bizottság szervezete1.A Bizottság tisztségviselői

A Bizottság elnöke a titkár segítségével
-összehívja a Bizottság üléseit,
-levezeti az üléseket,
-képviseli a Bizottságot 3. személy előtt.

2.A Bizottság tagjai
-az elnök
-a határon túli magyar szervezetek képviselői
-a Külügyminisztérium képviselője
-a titkár

-A Bizottság tagját az őt delegáló szervezet a saját szervezeti és működési szabályzata szerint bízza meg, illetve hívhatja vissza.
-A Bizottsági tag akadályoztatása esetére a delegáló szervezet szavazati joggal rendelkező póttagot jelölhet a Bizottságba. A póttag a Bizottság tagját választott funkcióiban nem helyettesítheti.
-Amennyiben a delegáló szervezet visszahívja a tagot, az általa betöltött funkcióra a következő Bizottsági ülésen újabb tagot kell választani.
-A Bizottság tagjai – amennyiben a póttag is akadályoztatva van az ülésen való részvételen - helyettesítésükről írásos felhatalmazással ellátott személy útján gondoskodnak. A felhatalmazást – melynek tartalmaznia kell a helyettesítő személy kompetenciáját – az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A felhatalmazott személy a Bizottság tagját választott funkcióiban nem helyettesítheti.
-Új tag felvételére egy tag előterjesztése alapján a Bizottság minősített többségének egyetértésével kerülhet sor.
-A Bizottság az operatív munka koordinálására, a tagok közti kapcsolat tartására határozatlan időre minősített többséggel titkárt választ.
-Az elnök a napirendhez kapcsolódva külső szakértőt hívhat meg, aki az ülésen tanácskozási joggal vesz részt.

3.A Bizottság titkára
Az operatív munka koordinálására, a tagok közti kapcsolat tartására határozatlan időre, minősített többséggel Titkárt választ. A Titkárt az IB ugyancsak minősített többséggel válthatja le.
A Bizottság titkári feladatainak ellátásáról a titkár gondoskodik:
-szervezi az ülések előkészítését
-gondoskodik az emlékeztetőknek a résztvevők számára történő megküldéséről
-folyamatos kapcsolatot tart az IB tagjaival, valamint a határon túli szervezetekkel
-helyettesíti az elnököt

V.A Bizottság működése1.A Bizottság ülései
-A Bizottság rendes üléseit szükség szerint tartja.
-A Bizottság rendkívüli ülésének összehívását
-az elnök,
-a határon túli magyar delegáltak közül legalább 50% kezdeményezheti,
-az online összehívott és levezetett ülés is teljes értékű ülésnek számít
-Az ülések összehívásáról (időpontjának, helyének kijelöléséről, az eseti meghívottak meghatározásáról, a meghívók és az ülésanyagok elkészíttetéséről és szétküldéséről) a titkár gondoskodik.

2.A Bizottság üléseinek helye
A Bizottság az üléseket a testület döntésének megfelelő helyszínen tartja.

3.A Bizottság üléseinek előkészítése
A titkár biztosítja, hogy a Bizottság döntés-előkészítő munkájához megfelelő időben rendelkezésre álljanak a szükséges dokumentumok, információk. A Bizottság üléseit – az elnök iránymutatása szerint – a titkár készíti elő. Ennek során
-elkészíti a tárgyalási anyagokat, napirendi pontokat és a meghívókat,
-gondoskodik az ülés megtartásának tárgyi és személyi feltételeiről,
-elektronikusan szétküldi a meghívókat és azok mellékleteit.

4.A Bizottság üléseinek irányítása
A Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt személy, vagy a titkár vezeti.

5.A Bizottság által létrehozott munkacsoportok
-A Bizottság tagjai minősített többséggel elnököt választanak a munkacsoport élére.
-A munkacsoport elnöke
-összefogja a munkacsoport tevékenységét,
-összehívja és levezeti a munkacsoport üléseit,
-emlékeztetőt készít, melyet a Bizottság következő ülésén előterjeszt,
-szükség esetén egyeztet a Bizottság tagjaival, külső szakértőkkel,
-az IB elnökét tájékoztatja a munkacsoport által elkészített javaslatokról,
-a munkacsoport által elkészített javaslatokat előterjeszti az Irányító Bizottságnak,

6.Bizottság tagjainak feladata
-közreműködnek a döntések meghozatalában,
-képviselik régiójuk Információs Társadalom stratégiáját,
-külön tematikus megbízás esetén a feladatokat időben, szakmailag felkészülten teljesítik,
-közreműködnek a Bizottság feladatainak megvalósításában

7.A Bizottság határozatainak meghozatala
A Bizottság határozatképességéhez a tagok felének +1 tagnak a jelenléte szükséges. A Bizottság határozatainak elfogadásához a tagok kétharmadának egyetértése szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság SZMSZ-ének elfogadásához vagy módosításához a tagok kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

8.A Bizottság üléseinek és döntéseinek adminisztrálása
A Bizottság üléseiről a titkár által erre kijelölt munkatárs emlékeztetőt készít, amit elektronikusan megüld a Bizottság tagjainak.

Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell:
-az ülés helyét és időpontját,
-a megjelentek körét,
-a napirendi pontokat,
-a megvitatott témákhoz elhangzott javaslatok, vélemények lényegét
-a bizottság által hozott döntéseket, határozatokat.

Az emlékeztetőt a titkár megküldi a Bizottság tagjainak.

9.A Bizottság működési költségei
A Bizottság működési költségeire a Közreműködő Szervezet közreműködői díjában kell fedezetet biztosítani.

VI. A szabályzat hatályba lépéseJelen szabályzat a jóváhagyásától számított 3. napon lép hatályba.


Budapest, 2008. december 22.

Dr. Csepeli György
Elnök

Nagy Ágnes
Titkár